Wiki zostanie wkrótce wyłączone, zachęcamy do zachowania wartościowych treści.

Opiekunowie piekarników

Regulamin korzystania z piekarnika w DS "Alfa"

 1. Korzystający z piekarnika jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie użytkowania oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na jego przestrzeganie.
 2. Wypożyczyć piekarnik można u opiekuna codziennie w godzinach od 10 do 22 na czas 2h lub więcej(tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem).
 3. Z piekarnika mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Domu Studenckiego "Alfa" po wcześniejszym zapisaniu się oraz zdeponowaniu u opiekuna karty mieszkańca.
 4. Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić stan techniczny piekarnika oraz komplet oprzyrządowania. Wszelkie uszkodzenia i braki należy zgłaszać przed rozpoczęciem użytkowania.
 5. Osoba odbierająca piekarnik jest odpowiedzialna za stan piekarnika oraz jego wyposażenie.
 6. Zabrania się korzystania z piekarnika osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z piekarnika, a w przypadku zniszczeń - ponoszą odpowiedzialność finansową.
 8. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania piekarników są przyjmowane w pokojach opiekunów.
 9. Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminu celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PIEKARNIKA:

 1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
 2. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. Nie wolno używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do sieci prądu zmiennego 230V z uziemieniem (gniazdko wtykowe z bolcem). Należy zwrócić uwagę na to żeby do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników. Nie wolno wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
 4. Piekarnik należy stawiać na równej, odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów (firanki, zasłony, tapety itp.). W celu zapewnienia własnej cyrkulacji powietrza należy zachować co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony urządzenia oraz przynajmniej 30 cm nad piekarnikiem. Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych piekarnika, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
 5. Nie wolno używać piekarnika z otwartymi drzwiczkami. Nie wolno przykrywać urządzenia w czasie pracy, ani też kłaść na nim żadnych przedmiotów.
 6. Nie wolno stawiać żadnych przedmiotów na otwartych drzwiczkach.
 7. Nie wolno uruchamiać urządzenia w przypadku stwierdzenia:
  • Jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
  • Uszkodzenia przewodu zasilającego lub obudowy,
  • Innych uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.
 8. Nie wolno dotykać gorących powierzchni piekarnika (drzwiczek, ścianki górnej lub dolnej oraz ścianek bocznych). Należy używać rękawic ochronnych do wyjmowania lub dotykania wszelkich gorących elementów.
 9. W czasie pracy piekarnika szybka drzwiczek bardzo silnie nagrzewa się. Nie wolno jej silnie uderzać, ani też polewać zimną wodą, ponieważ grozi to jej pęknięciem.
 10. Przewód zasilający nie może być układany ponad piekarnikiem, a także nie powinien dotykać lub leżeć obok gorących powierzchni. Należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego urządzenia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
 11. Nie wolno zanurzać kabla lub wtyczki bądź urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
 12. Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie wolno zostawiać działającego piekarnika bez nadzoru. Należy zachować ostrożność, gdy podczas pracy lub do czasu ostygnięcia urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci.
 13. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, kuchenek gazowych, mikrofalowych.
 14. Ze względu na wysoką temperaturę należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania tacki lub rusztu (albo innego naczynia dopuszczonego do stosowania w piekarnikach) z upieczonymi potrawami. Należy używać przeznaczonych do tego celu akcesoriów dostarczonych razem z piekarnikiem lub żaroodpornych rękawic kuchennych.
 15. Nie wolno wkładać do piekarnika porcji zajmującej całą jego objętość, ponieważ może spowodować to pożar i zniszczenie urządzenia.
 16. Nie wolno umieszczać w piekarniku wyrobów z tektury, papieru, plastiku i innych przedmiotów łatwopalnych oraz topliwych.
 17. Nie należy przechowywać w piekarniku niczego poza akcesoriami należącymi do tego urządzenia.
 18. Po zakończeniu pieczenia lub przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i zostawić do ostygnięcia. Należy odczekać wystarczająco długi okres czasu ponieważ nagrzany piekarnik stygnie bardzo wolno.
 19. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe.
 20. NALEŻY OCZYŚCIĆ URZĄDZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU!!!
 21. Do mycia obudowy nie należy używać agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp., ponieważ mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze.
 22. Nie należy myć metalowych części w zmywarkach, ponieważ agresywne środki stosowane w tych urządzeniach powodują ciemnienie ww. części. Zaleca się aby myć je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do mycia naczyń.
 23. Aby uniknąć przegrzania piekarnika nie należy nakrywać tacki na okruchy ani żadnej innej części piekarnika folią aluminiowa.
 24. Podczas wyjmowania tacki, lub usuwania gorącego tłuszczu czy innych gorących płynów należy zachować szczególną ostrożność.
 25. Nie używać metalowych druciaków do czyszczenia.

UŻYTKOWANIE:

 1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury (1) na żądaną wartość.
 2. Ustawić pokrętło wyboru sposobu grzania (2) w pozycji:
  • Górne
  • Dolne
  • Górne i dolne razem
 3. Ustawić pokrętło rożna i termo obiegu (3) w pozycji:
  • Rożna
  • Termo obiegu
  • Rożna i termo obiegu razem
 4. Ustawić czasomierz (4) na żądany czas pieczenia. Osiągnięcie żądanego czasu pieczenia sygnalizowane jest dzwonkiem.
 5. Aby wcześniej wyłączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło czasomierza na „0”.

UŻYCIE ROŻNA:

 1. Nałożyć jedną parę bolców rożna na oś od jej zaostrzonej strony i przesunąć na osi.
 2. Tak przygotowane rożno przebić przez środek produktu przeznaczonego do pieczenia, wbić bolce rożna w produkt.
 3. Nałożyć 2 parę bolców wg pkt. 1 i 2 i wbić je w produkt z drugiej strony, zamykając produkt na osi rożna.
 4. Sprawdzić, czy tak zamocowany produkt umieszczony jest centralnie wzdłuż osi rożna.
 5. Umieścić oś kwadratowym końcem w sprzęgle napędu rożna po prawej stronie komory roboczej piekarnika, a zaostrzonym w łożysku po lewej stronie.
 6. Ustawić pokrętło regulacji temp. (1) na żądaną temp.
 7. Pokrętło sposobu grzania (2) ustawić na grzanie dolną grzałką.
 8. Pokrętło (3) ustawić w pozycji termo obiegu.
 9. Włączyć piekarnik pokrętłem czasowym (4), zapali się lampka kontrolna. Ustawić żądany czas pieczenia.
 10. Po zakończeniu czasu pieczenia wyłączyć piekarnik ustawiając pokrętło (4) na 0. W przypadku przedterminowego wyłączenia piekarnika pokrętło czasomierza należy ustawić na 0.
 11. Przed wyjęciem z piekarnika upieczonej potrawy, należy odczekać chwilę do ostygnięcia urządzenia. Najpierw podnieść lewą stronę i przesunąć na lewo tak, aby prawa strona osi wyszła ze sprzęgła napędowego. Następnie ostrożnie wyjąć upieczoną potrawę.

UŻYCIE GRILLA:

 1. Umieścić rusz do grilla w piekarniku, na nim umieścić produkty do grillowania i zamknąć drzwiczki piekarnika.
 2. Pokrętło sposobu grzania (2) ustawić na grzanie górną grzałką.
 3. Ustawić temperaturę na 250 C.
 4. Ustawić żądany czas pieczenia.
 5. Po zakończeniu pieczenia wyłączyć piekarnik ustawiając pokrętło (4) na 0.
 6. Należy odczekać chwilę do ostygnięcia urządzenia.

ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA PIEKARNIKA

 1. Wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło (4) na 0. Pozostawić do ostygnięcia.
 2. Pokrętło sposobu grzania (2) zostawić w pozycji wyłączonej.
 3. Odłączyć urządzenie od sieci poprzez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka.

Zalogowany jako: 3.236.118.225 (3.236.118.225)
akademiki/alfa/opiekunowie/piekarniki.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/06 18:54 przez 149.156.124.20
CC0 1.0 Universal
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0